Sihtasutus Eesti Tervise Fond Põhikri

 1. ÜLDSÄTTED
  1. 1.1 Sihtasutuse nimi on: Sihtasutus “Eesti Tervise Fond” (edaspidi Sihtasutus).
  2. 1.2 Sihtasutuse asukoht on Tallinn.
  3. 1.3 Sihtasutuse on eesmärgiks on: Eesti rahva tervise parandamine ning eluea pikendamine.
  4. 1.4 Sihtasutus on asutatud 25.05.2007.a.
  5. 1.5 Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
  6. 1.6 Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks võib Sihtasutus tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud ulatuses.
  7. 1.7 Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
 2. JUHATUS
  1. 2.1 Sihtasutust juhib ja esindab ühest (1) kuni viiest (5) liikmest koosnev juhatus.
  2. 2.2 Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
  3. 2.3 Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige või pankrotivõlgnik.
  4. 2.4 Juhatuse liikmete arvu, koosseisu, koosseisu muudatuste tegemise ning juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Juhatuse määrab ametisse nõukogu kolmeks aastaks.
  5. 2.5 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
  6. 2.6 Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
  7. 2.7 Juhatus peab järgima Sihtasutuse nõukogu otsuseid ja korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
  8. 2.8 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei nõua nõukogu otsus.
  9. 2.9 Juhatus peab andma nõukogu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
  10. 2.10 Juhatus on nõukogu ees aruandekohustuslik ja kohustatud esitama nõukogule üks kord kolme kuu jooksul kirjaliku ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
  11. 2.11 Juhatuse liikmetele makstava tasu, selle tingimused ja korra määrab nõukogu. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
 3. NÕUKOGU
  1. 3.1 Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelvalvet selle tegevuse üle.
  2. 3.2 Nõukogu koosseisu kuulub kolm (3) kuni viis (5) liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks. Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja.
  3. 3.3 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest.
  4. 3.4 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.
  5. 3.5 Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
  6. 3.6 Nõukogul on kõik seaduses sätestatud õigused.
  7. 3.7 Nõukogu ainupädevusse kuulub:
   1. 3.7.1 Sihtasutuse aastaaruande ja aastabilansi kinnitamine;
   2. 3.7.2 Järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;
   3. 3.7.3 Sihtasutuse palgaliste töötajate ja palgafondi kinnitamine;
   4. 3.7.4 Sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;
   5. 3.7.5 Audiitorite arvu määramine ja audiitorite nimetaminine ning tagasikutsumine;
   6. 3.7.6 Sihtasutuse põhikirja muutmine ja täiendamine;
   7. 3.7.7 Sihtasutuse ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
  8. 3.8 Sihtasutuse nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe. Sihtasutuse nõukogu esimees:
   1. 3.8.1 korraldab nõukogu tegevust;
   2. 3.8.2 teeb asutajale ettepaneku Sihtasutuse nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kohta;
   3. 3.8.3 informeerib asutajat Sihtasutuse tegevusest mitte vähem kui kaks korda aastas või vastavalt asutaja nõudmisele.
  9. 3.9 Nõukogu liige:
   1. 3.9.1 saab olla teovõimeline füüsiline isik;
   2. 3.9.2 ei või olla juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik;
   3. 3.9.3 võib saada tasu vastavalt tehtud ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavalt Nõukogu otsusele;
   4. 3.9.4 vastutab seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt teiste liikmetega;
   5. 3.9.4 vabaneb vastutusest Sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokolli.
  10. 3.10 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.
  11. 3.11 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
  12. 3.12 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
  13. 3.13 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad allla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga.
  14. 3.14 Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui otsus puudutab muudatusi põhikirjas või Sihtasutuse lõpetamist, mille poolt peavad hääletama kõik Nõukogu liikmed, või kui otsus puudutab Sihtasutuse ühinemist või jagunemist, mille poolt peab hääletama 2/3 Nõukogu koosseisust.
  15. 3.15 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
  16. 3.16 Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks Nõukogu esimehe hääl.
  17. 3.17 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
  18. 3.18 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise lepingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.
  19. 3.19 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu maksmise ja selle suuruse üle otsustab asutaja.
 4. SIHTASUTUSE VARA
  1. 4.1 Sihtasutuse vara moodustub asutaja poolt Sihtasutusele üleantud rahalistest vahendidest, muudest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest, samuti Sihtasutuse majandustegevusest saadud tulust.
  2. 4.2 Vara kasutatakse Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks on Nõukogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses Juhatus.
  3. 4.3 Sihtasutus võib oma tulusid kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
  4. 4.4 Sihtasutusele asutamisel üleantud rahalisi vahendeid võib kasutada sihtasutuse nimel peale Sihtasutuse registreerimist.
  5. 4.5 Sihtasutusele vara üleandmine toimub nõukogu poolt kehtestatud korras. Sihtasutus ei või vastu võtta vara, mis ei lange kokku tema eesmärkidega või on vastuolus heade tavadega.
  6. 4.6 Sihtasutusele üleantud rahalised vahendid kantakse üle Sihtasutuse pangakontole. Raha ja muu vara üleandmist tõendab Sihtasutuse Juhatus oma allkirjaga.
  7. 4.7 Sihtotstarbelisi annetusi võib kasutada ainult annetaja poolt näidatud eesmärgil.
 5. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
  1. 5.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  2. 5.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
  3. 5.3 Juhatus esitab aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt kahe kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks.
  4. 5.4 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik nõukogu liikmed.
  5. 5.5 Nõukogu esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõpust.
  6. 5.6 Sihtasutusel on audiitor. Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud. Audiitoriks ei või olla juhatuse ega nõukogu liige ega Sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.
  7. 5.7 Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab nõukogu, kes määrab ka nende tasustamise korra. Audiitori või audiitorid nimetatakse üheks tegevusaastaks. Nõukogu võib audiitori igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
  8. 5.8 Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.
 6. SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE
  1. 6.1 Pärast Sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmist võib nõukogu põhikirja muuta seaduses sätestatud alustel ja korras.
  2. 6.2 Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisel.
 7. SIHTASUTUSE LÕPETAMISE ALUSED JA LIKVIDEERIMINE
  1. 7.1 Sihtasutuse lõpetamine toimub asutaja otsuse alusel või seaduses ettenähtud juhtudel. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  2. 7.2 Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu oma otsusega.
  3. 7.3 Seadusega ettenähtud juhtudel võib rakendada sihtasutuse sundlõpetamist. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
  4. 7.4 Likvideerijad lõpetavad Sihtasutuse tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara rahuldavad võlausaldajate nõuded ja võlausaldajate nõuetest allesjäänud vara antakse üle samu eesmärke taotlevale sihtasutusel või mittetulundusühingule.
  5. 7.5 Likvideerijad võivad teha ainult sihtasutuse likvideerimiseks vajalikke tehinguid.
  6. 7.6 Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamiseks.
  7. 7.7 Likvideerijad annavad dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule.
  8. 7.8 Nõukogu otsusega võib sihtasutus, lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse võttes sihtasutuse eesmärke, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda vastavalt seaduses sätestatud korrale.
 8. LÕPPSÄTTED
  1. 8.1 Kaesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse sihtasutuste seadusest ja muudest õigusaktidest.
  2. 8.2 Käesolev põhikiri on kinnitatud sihtasutuse asutamisotsusega 25.05.2007.a.

Eero Merilind